Χωρίς κατηγορία

Μιχ. 1,15


Μιχ. 1,15

ἕως τοὺς κληρονόμους ἀγάγωσι, κατοικοῦσα Λαχὶς κληρονομία, ἕως Ὀδολλὰμ ἥξει ἡ δόξα τῆς θυγατρὸς Ἰσραήλ.

Μιχ. 1,15

Ωδήγησαν τους εχθρούς να κατακτήσουν και κληρονομήσουν την χώραν μέχρι και της Λαχίς, και έτσι η ένδοξος κληρονομία της θυγατρός του Ισραηλ θα φθάση πανικόβλητος έως την Οδολλάμ.