Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 9,3


Ματθ. 9,3

καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτος βλασφημεῖ.

Ματθ. 9,3

Και ιδού, μερικοί από τους γραμματείς που ήσαν παρόντες, εσκέφθησαν· “αυτός βλασφημεί (είναι ασεβής, διότι οικειοποιείται την εξουσίαν του Θεού να συγχωρή αμαρτίας”).