Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 9 ,26


Ματθ. 9 ,26

καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην.

Ματθ. 9 ,26

Και διεδόθη η φήμη περί της αναστάσεως της νεκράς κόρης εις όλην την χώραν εκείνην.