Χωρίς κατηγορία

Ματθ. 14,34


Ματθ. 14,34

Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν Γεννησαρέτ.

Ματθ. 14,34

Και αφού διέσχισαν την θάλασσαν, ήλθαν εις την χώραν της Γεννησαρέτ.