Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 14,59


Μαρκ. 14,59

καὶ οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν.

Μαρκ. 14,59

Αλλά ούτε και έτσι δεν ήτο σύμφωνος η κατάθεσίς των.