Χωρίς κατηγορία

Μαρκ. 11,20


Μαρκ. 11,20

Καὶ παραπορευόμενοι πρωΐ εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν.

Μαρκ. 11,20

Και καθώς επερνούσαν το πρωϊ, είδαν οι μαθηταί την συκιάν να έχη ξηρανθή από τις ρίζες.