Χωρίς κατηγορία

Μαλ. 3,6


Μαλ. 3,6

Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι·

Μαλ. 3,6

Διότι εγώ είμαι ο Κυριος ο Θεός σας και δεν έχω μεταβληθή ουδέ επ’ ελάχιστον.