Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 5,28


Λουκ. 5,28

καὶ καταλιπὼν ἅπαντα ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Λουκ. 5,28

Και εκείνος αφήκε όλα, εσηκώθηκε αμέσως και τον ηκολούθησε.