Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,43


Λουκ. 24,43

καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν.

Λουκ. 24,43

Και αφού τα επήρε, έφαγε ενώπιον των, όχι διότι είχε ανάγκην τροφής το αναστημένον σώμα του, αλλά δια να πεισθούν εκείνοι ότι αυτός είναι όντως ο αναστημένος διδάσκαλος.