Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,40


Λουκ. 24,40

καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.

Λουκ. 24,40

Και αφού είπε τούτο, έδειξε εις αυτούς τας χείρας και τους πόδας.