Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 24,3


Λουκ. 24,3

καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

Λουκ. 24,3

Και όταν εμπήκαν, δεν ευρήκαν το σώμα του Κυρίου Ιησού.