Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 23,54


Λουκ. 23,54

καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευή, σάββατον ἐπέφωσκε.

Λουκ. 23,54

Και ήτο ακόμη ημέρα Πρασκευή. Επλησίαζεν όμως το Σαββατον, που θα ήρχιζε με την δύσιν του ηλίου.