Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 22,9


Λουκ. 22,9

οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν;

Λουκ. 22,9

Αυτοί δε του είπαν· “που θέλεις να ετοιμάσωμεν”;