Χωρίς κατηγορία

Λουκ. 21,17


Λουκ. 21,17

καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου·

Λουκ. 21,17

Και θα μισήσθε από όλους, διότι θα πιστεύετε στο όνομά μου.