Χωρίς κατηγορία

Λευ. 8,10


Λευ. 8,10

καὶ ἔλαβε Μωυσῆς ἀπὸ τοῦ ἐλαίου τῆς χρίσεως

Λευ. 8,10

Ελαβεν ο Μωϋσής από το έλαιον της χρίσεως,