Χωρίς κατηγορία

Λευ. 8,1


Λευ. 8,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 8,1

Ο Κυριος ομίλησε προς τον Μωϋσέα λέγων·