Χωρίς κατηγορία

Λευ. 7,28


Λευ. 7,28

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 7,28

Ωμίλησεν ακόμη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·