Χωρίς κατηγορία

Λευ. 5,14


Λευ. 5,14

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν, λέγων·

Λευ. 5,14

Ωμίλησεν ακόμη ο Κυριος προς τον Μωϋσήν και είπε·