Χωρίς κατηγορία

Λευ. 27,4


Λευ. 27,4

τῆς δὲ θηλείας ἔσται ἡ συντίμησις τριάκοντα δίδραχμα.

Λευ. 27,4

Εάν όμως είναι θήλυ, η τιμή της εξαγοράς θα είναι τριάκοντα δίδραχμα.