Χωρίς κατηγορία

Λευ. 25,1


Λευ. 25,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν ἐν τῷ ὄρει Σινὰ λέγων·

Λευ. 25,1

Επάνω στο όρος Σινά μίλησε ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·