Χωρίς κατηγορία

Λευ. 24,13


Λευ. 24,13

καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 24,13

Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·