Χωρίς κατηγορία

Λευ. 24,1


Λευ. 24,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 24,1

Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν και είπε·