Χωρίς κατηγορία

Λευ. 23,9


Λευ. 23,9

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 23,9

Ο Κυριος ελάλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·