Χωρίς κατηγορία

Λευ. 23,26


Λευ. 23,26

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 23,26

Ο Κυριος ώμιλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·