Χωρίς κατηγορία

Λευ. 22,17


Λευ. 22,17

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 22,17

Ο Κυριος ωμίλησε προς τον Μωϋσήν λέγων·