Χωρίς κατηγορία

Λευ. 18,15


Λευ. 18,15

ἀσχημοσύνην νύμφης σου οὐκ ἀποκαλύψεις, γυνὴ γὰρ υἱοῦ σού ἐστιν, οὐκ ἀποκαλύψεις τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς.

Λευ. 18,15

Δεν θα έλθη ς εις συνάφειαν με την νάμφην σου, διότι είναι σύζυγος του υιού σου. Δεν θα αποκαλύψης όσα δι’ αιδώ πρέπει να μένουν κρυμμένα.