Χωρίς κατηγορία

Λευ. 18,1


Λευ. 18,1

Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 18,1

Είπεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν