Χωρίς κατηγορία

Λευ. 14,1


Λευ. 14,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 14,1

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·