Χωρίς κατηγορία

Λευ. 12,1


Λευ. 12,1

Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων·

Λευ. 12,1

Ωμίλησεν ο Κυριος προς τον Μωϋσήν λέγων·