Χωρίς κατηγορία

Λευ. 10,8


Λευ. 10,8

Καὶ ἐλάλησε Κύριος τῷ Ἀαρών, λέγων·

Λευ. 10,8

Ελάλησεν ο Κυριος προς τον Ααρών και είπεν·