Χωρίς κατηγορία

Λευ. 10,20


Λευ. 10,20

καὶ ἤκουσε Μωυσῆς, καὶ ἤρεσεν αὐτῷ.

Λευ. 10,20

Ηκουσεν ο Μωϋσής την δικαιολογίαν αυτήν, του ήρεσε και έμεινεν ικανοποιημένος.