Χωρίς κατηγορία

Κρ. 10,5


Κρ. 10,5

καὶ ἀπέθανεν Ἰαΐρ καὶ ἐτάφη ἐν Ῥαμνών.

Κρ. 10,5

Ο Ιαΐρ απέθανε και ετάφη εις την Ραμνών.