Χωρίς κατηγορία

Κολ. 2,3


Κολ. 2,3

ἐν ᾧ εἰσι πάντες οἱ θησαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως ἀπόκρυφοι.

Κολ. 2,3

Να γνωρίσουν, ότι στον Χριστόν υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως, οι οποίοι ήσαν προηγουμένως άγνωστοι και απόκρυφοι, και εφανερώθησαν τώρα από τον Χριστόν στους πιστούς.