Χωρίς κατηγορία

Κολ. 2,21


Κολ. 2,21

μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς –

Κολ. 2,21

Σας λέγουν δε αυτοί· “μη πιάσης αυτό ούτε να γευθής εκείνο ούτε να εγγίσης το άλλο”.