Χωρίς κατηγορία

Ιω. 2,21


Ιω. 2,21

ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.

Ιω. 2,21

Εκείνος όμως έλεγε δια τον ναόν του σώματός του.