Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 8,5


Ιωβ. 8,5

σὺ δὲ ὄρθριζε πρὸς Κύριον παντοκράτορα δεόμενος.

Ιωβ. 8,5

Συ όμως πρέπει να σηκώνεσαι κάθε πρωϊ λίαν ενωρίς και να προσεύχεσαι προς Κυριον τον παντοκράτορα.