Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 8,21


Ιωβ. 8,21

ἀληθινῶν δὲ στόμα ἐμπλήσει γέλωτος, τὰ δὲ χείλη αὐτῶν ἐξομολογήσεως·

Ιωβ. 8,21

Το στόμα των ευσεβών ανθρώπων, των ακεραίων και ενάρετων, θα γεμίση από γέλια και χαρές, τα δε χείλη των από δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κυριον.