Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 6,9


Ιωβ. 6,9

ἀρξάμενος ὁ Κύριος τρωσάτω με, εἰς τέλος δὲ μή με ἀνελέτω.

Ιωβ. 6,9

Ο Κυριος, ο οποίος ήρχισε να με κτυπά με τας θλίψεις, ας με κτυπήση ακόμη εφ’ όσόν το θέλει. Αλλά ας μη μου στείλη εν τέλει τον θάνατον.