Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 34,1


Ιωβ. 34,1

Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιοὺς λέγει·

Ιωβ. 34,1

Συνεχίζων τον λόγον ο Ελιούς είπεν·