Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 32,17


Ιωβ. 32,17

ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιοὺς λέγει· πάλιν λαλήσω·

Ιωβ. 32,17

Επειτα από μικράν διακοπήν, ωμίλησε και πάλιν ο Ελιούς ειπών· “πάλιν θα ομιλήσω,