Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 32,10


Ιωβ. 32,10

διὸ εἶπα· ἀκούσατέ μου, καὶ ἀναγγελῶ ὑμῖν ἃ οἶδα.

Ιωβ. 32,10

Δι’ αυτό και σας λέγω· ακούσατέ με, και θα σας είπω αυτά, τα οποία γνωρίζω.