Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 29,7


Ιωβ. 29,7

ὅτε ἐξεπορευόμην ὄρθριος ἐν πόλει, ἐν δὲ πλατείαις ἐτίθετό μου ὁ δίφρος.

Ιωβ. 29,7

Οταν λίαν πρωϊ ηγειρόμην και μετέβαινα εις την πόλιν και εις τας πλατείας της πόλεως, εστήνετο η τιμητική δι’ εμέ καθέδρα.