Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 24,19


Ιωβ. 24,19

ἐπὶ γῆς ξηρά· ἀγκαλίδα γὰρ ὀρφανῶν ἥρπασαν.

Ιωβ. 24,19

και να ξηραίνωνται εις τα χωράφια των. Διότι ήρπασαν δεμάτια σίτου και κριθής από τα χέρια των ορφανών.