Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 24,1


Ιωβ. 24,1

Διατί δὲ Κύριον ἔλαθον ὧραι,

Ιωβ. 24,1

Διατί φαίνεται σαν να εξέφυγαν από την προσοχήν του Κυρίου αι ημέραι δικαιοσύνης και ανταποδόσεως;