Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 21,6


Ιωβ. 21,6

ἐάν τε γὰρ μνησθῶ, ἐσπούδακα, ἔχουσι δέ μου τὰς σάρκας ὀδύναι.

Ιωβ. 21,6

Διότι, εάν και εγώ ενθυμηθώ τι ήμουνα, και λάβω υπ’ όψιν μου που κατήντησα, κυριεύομαι από τρόμον. Πονοι δε δυνατοί καταλαμβάνουν τας σάρκας μου και συγκλονίζουν το σώμα μου.