Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 18,1


Ιωβ. 18,1

Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης λέγει·

Ιωβ. 18,1

Ελαβε τον λόγον ο Βαλδάδ ο Σαυχίτης και είπεν·