Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 16,2


Ιωβ. 16,2

ἀκήκοα τοιαῦτα πολλά, παρακλήτορες κακῶν πάντες.

Ιωβ. 16,2

“πολλά σαν αυτά, που λέτε, έχω ακούσει έως τώρα. Ολοι σας είσθε κακοί παρηγορηταί.