Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 10,19


Ιωβ. 10,19

καὶ ὥσπερ οὐκ ὢν ἐγενόμην; διατί γὰρ ἐκ γαστρὸς εἰς μνῆμα οὐκ ἀπηλλάγην;

Ιωβ. 10,19

Και διατί δεν έγινα, ως εάν δεν υπήρξα ποτε; Διατί επί τέλους δεν εγεννήθην νεκρός, ώστε να μεταβώ κατ’ ευθείαν από την κοιλίαν της μητρός μου στο μνήμα;