Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 8,7


ΙτΝ. 8,7

ὑμεῖς δὲ ἐξαναστήσεσθε ἐκ τῆς ἐνέδρας καὶ πορεύσεσθε εἰς τὴν πόλιν.

ΙτΝ. 8,7

Σεις τότε θα σηκωθήτε από την ενέδραν σας και θα εισέλθετε εις την πόλιν.