Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 6,14


ΙτΝ. 6,14

καὶ ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν παρεμβολήν. οὕτως ἐποίει ἐπὶ ἓξ ἡμέρας.

ΙτΝ. 6,14

και επέστρεψαν πάλιν στο στρατόπεδον. Ετσι έκαμαν επί εξ ημέρας.